Beha kvartalet eiendom AS inviterte høsten 2022 til et parallelloppdrag for utviklingen av Beha kvartalet i Porsgrunn sentrum.

Beha kvartalet har sammen med bla Gamle Urædd en sentral plassering i Porsgrunn by inntil togstasjonen og bykjernen.

Parallelloppdraget (arkitektkonkurransen) for mulighetsstudien hadde som overordet mål å utforske hvilke tålegrenser området har ved transformasjon, ombruk og fortetting. Dette gjelder både grad av utnytting og høyder utover det Porsgrunn har i dag.

Hva ønsker vi å få til

Schanke Eiendom ønsket tilrettelagt for helsehub i sørøstre del av planområdet og hotell som kan betjene både Kjølnesområdet, sykehuset og Herøya industripark. På overordnet nivå ønskes et flerfunksjonelt byområde utviklet med både kontorer, handel og en viss andel boliger, for eksempler studentboliger, long stay boliger etc. Forbindelser for myke trafikanter til omkringliggende områder og sikring av blågrønne verdier vektlegges også.

Ca 10 000m² gulvareal forutsettes beholdt inntil videre, deriblant Beha sport, mens Behas administrasjonsbygg ønskes bevart permanent. Parallelloppdraget dreide seg derfor også om å utvikle en strategi for etappevis utvikling, midlertidig bruk av arealene og tilrettelegging for attraksjoner og økt byliv.

Bilde nye Beha kvartalet fra Vallermyrene

 

Hvorfor er Oslo Works vinneren?

Juryen mener at forsalget til Oslo Works viser en god forståelse av Porsgrunns landskapsmessige og bygningsmessige karakter som tett småby.

Byplangrepet med torget «Kokepunktet» inntil og sør for det bevaringsverdige Beha bygget vil skape et aktivitetstyngdepunkt i nordenden av planområdet. Torgets størrelse og skjerming med ny bebyggelse mot miljøbelastninger fra nord og tilgrensede hovedveger vil gi et meget attraktivt og solfylt byrom. «Den grønne kilen» langs jernbanesporene skal gi trygge byrom og et økt byliv.

 

Bilde nye Beha kvartalet kokepunktet

 

Hotell på området

Plassering av hotellet på 12-16 etasjer, tilbaketrukket fra omliggende gater, men framskutt mot «Den grønne kilen» gir en god synlighet fra jernbanestasjonen. Plasseringen midtveis i planområdet i nærheten av Bånnåsen/mot Bjørntvedtåsen demper landskapsmessig byggets høyde og sprer aktiviteten i området. Plasseringen mellom «Den grønne kilen» og Beha-alléen vil bidra til å styrke aktivitetene langs Beha-alléen, og dermed også styrke Beha-alléen som bindeledd mellom Kjølnes, Beha kvartalet og bykjernen.

 

Bilde nye Beha kvartalet hotell

 

Forslagets styrke ligger i den strategiske tilnærmingen til midlertidig bruk og etappevis utvikling av området. I tillegg til å vise kraftfull og aktivt parkdrag med overvannshåndtering langs jernbanesporene viser forslaget også en god forståelse og kreativitet i forhold til midlertidig bruk og endring. Forslaget om å bruke Maxbo-hallen og stålverkshallen for lagring av  bygningsmaterialer i byggefasen er særlig interessant.

Bruk av Maxbo-hallen til et ikke-klimatisert, men delvis innglasset rekreasjons- og idrettsflate, bør utforskes nærmere. «Den grønne kilen» vil kunne gi Porsgrunn by et nytt tilbud bla for ungdom som bysamfunnet kan ha stor glede av. Dette vil samlet kunne gi godt grunnlag for økt sosial og klimamessig bærekraft.

Illustrasjoner av mulighetsstudiet til Oslo Works for Beha kvartalet

Bilde nye Beha kvartalet Den grønne kilen

 

Bilde nye Beha kvartalet Porsgrunn mulighetsstudie

 

Bilde nye Beha Kvartalet helse aktivitet kultur